Semiha BERKSOY Semiha BERKSOY, (1910-2004)
Cahit ARF Cahit ARF, (1910-1997)
Nail ÇAKIRHAN Nail ÇAKIRHAN, (1910-2008)
Adalet CİMCOZ Adalet CİMCOZ, (1910-1970)
Feriha TEVFİK Feriha TEVFİK, (1910-1991)
Ziya KESKİNER Ziya KESKİNER, (1910-1982)
Ziya Osman SABA Ziya Osman SABA, (1910-1957)
Füreya KORAL Füreya KORAL, (1910-1997)
Cahit Sıtkı TARANCI Cahit Sıtkı TARANCI, (1910-1956)
Sabiha BENGÜTAŞ Sabiha BENGÜTAŞ, (1910-1992)
Faruk KENÇ Faruk KENÇ, (1910-2000)
Nejdet SANÇAR Nejdet SANÇAR, (1910-1975)
2015 - 2020 © hatirlatalimdedik.com | bilgi@hatirlatalimdedik.com